Menu Zamknij

Regulamin szkoły Centrum Edukacyjne BOSTON

I. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci powyżej 7 roku życia, młodzieży i dorosłych w odpowiednio dobranych grupach wiekowych na różnych poziomach zaawansowania.
 2. Zajęcia odbywają się w cyklu półrocznym lub rocznym, w zależności od indywidualnych postanowień umownych, i prowadzone są w grupach liczących od 2 do 6 osób lub w formie zajęć indywidualnych.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełniania w trakcie roku szkolnego liczby słuchaczy w grupie do max. 6 osób.
 4. W zależności od indywidualnych postanowień umownych godzina lekcyjna trwa 50, 60, 75 lub 90 minut.
 5. Zapis do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego, którego celem jest ustalenie poziomu zaawansowania słuchacza.
 6. Słuchacz po ukończeniu kursu i po zaliczeniu obowiązkowych testów modułowych na swoją prośbę może uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu na określonym poziomie zaawansowania.
 7. Słuchacz po zaliczeniu cyklu półrocznego albo rocznego ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny rok szkolny, pod warunkiem potwierdzenia rezerwacji poprzez przedłużenie umowy na kolejny okres.

II. Prawa i obowiązki słuchacza

 1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
 2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub właściciela szkoły.
 3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu oraz pracy lektora poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w rozmowie z właścicielem Szkoły albo poprzez wysłanie swoim uwag na e-mail Szkoły.
 4. Słuchacze mogą złożyć wniosek o zmianę lektora, jeśli większość członków grupy wyraża niezadowolenie z jego metod pracy.
 5. Słuchacz może przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania cyklu pod warunkiem, że taka grupa istnieje, liczebność tej grupy pozwala na taką zamianę  oraz właściciel szkoły wyrazi na to zgodę.
 6. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.
 7. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kurs, zgodnie z aktualnym cennikiem szkoły oraz harmonogramem wpłat określonym w umowie.
 8. Pierwsze dwie lekcje zajęć grupowych (w grupie  2-6 osób) traktowane są jako próbne. Po zakończeniu tych lekcji słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu i wtedy nie płaci za te zajęcia. Jeżeli jednak słuchacz decyduje się na kontynuowanie nauki zajęcia te są odpłatne zgodnie z ustaleniami w indywidualnej umowie.
 9. Zasady opisane w punkcie 8 dotyczą również zajęć indywidualnych z tą różnicą, że przypadku tych zajęć obowiązuje tylko jedna lekcja próbna.
 10. Jeżeli liczba słuchaczy ulegnie zmniejszeniu poniżej określonego w umowie minimum, co strony traktują za ważną przyczynę zmiany umowy, Szkoła zaproponuje:
  • przeniesienie do innej grupy na tym samym poziomie, lub:
  • podwyższenie ceny za lekcję.
 11. W przypadku gdy warunki określone w powyższym punkcie 10 nie zostaną zaakceptowane, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia obowiązują dotychczasowe postanowienia umowy. Nadpłaty za lekcje będą zwrócone, natomiast Słuchaczowi nie przysługuje prawo zwrotu za lekcje już wykorzystane oraz zakupione materiały dydaktyczne.

III. Prawa i obowiązki szkoły

 1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
 2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów słuchaczy poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów oraz dokonywanie bieżącej oceny ich pracy na zajęciach.
 3. Szkoła ma prawo zaproponować Słuchaczowi zmianę grupy jeśli uzna, że poziom wcześniej wybrany jest nieodpowiedni. Zmiana grupy następuje na podstawie aneksu do umowy.
 4. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie.
 5. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez sprawowanie nadzoru metodycznego nad przebiegiem kursów.
 6. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły słuchaczy, którzy:
  • swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć
  • naruszają dobra osobiste i godność innych osób
  • stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób
  • naruszają postanowienia regulaminu szkoły
  • dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy
  • dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy
 8. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
 9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

IV. Opłaty i pozostałe postanowienia

 1. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik stanowiący załącznik do umowy.
 2. Cyklem rozliczeniowym jest cykl miesięczny.
 3. W przypadku opóźnień w płatnościach, szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
 4. Opłaty za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi.
 5. Z uwagi na zindywidualizowane programy i tempo pracy w każdej z grup, nie ma możliwości odrobienia w innej grupie zajęć, na których słuchacz był nieobecny.
 6. Zajęcia grupowe mogą być jednorazowo przełożone na inny termin z 7 dniowym wyprzedzeniem po uzgodnieniu tego faktu z całą grupą oraz otrzymaniu zgody właściciela Szkoły. W dniu jednorazowej zmiany terminu zajęć Słuchacze oraz Szkoła zobowiązują się ustalić termin odrobienia zajęć, który nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia ustalenia jednorazowej zmiany terminu zajęć.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo przejścia na świadczenie usług on-line poprzez platformę Zoom w przypadku gdy w związku z pandemią, albo innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, świadczenie usług w kontakcie bezpośrednim będzie niemożliwe albo właściciel Szkoły uzna, że prowadzenie zajęć w kontakcie bezpośrednim zagraża zdrowiu uczniów bądź lektora. Wymagania techniczne oraz warunki świadczenia usług on-line w sposób szczegółowy opisuje Załącznik nr 1 do niniejszego  Refgulaminu.
 8. W przypadku zagrożenia pandemicznego zajęcia dla słuchaczy w wieku 65+ (tj. z podwyższonej grupy ryzyka) będą realizowane jedynie w przypadku wyrażenia takiej chęci przez te osoby poprzez dodatkowe oświadczenie na piśmie.
 9. W okresie trwania zagrożenia epidemicznego słuchacze oraz lektorzy w trakcie trwania zajęć oraz na terenie budynku, w którym znajduje się Szkoła zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonych zasad sanitarnych, tj.:
  • utrzymywanie możliwego dystansu społecznego
  • dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku i sali lekcyjnej
  • do zakrywania ust i nosa w trakcie zajęć chyba, że nie pozwala na to stan zdrowia słuchacza lub lektora, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem złożonym Szkole na piśmie
  • nie pojawianie się na zajęciach w przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych (tj. temperatura, kaszel, katar, itp.)
 10. W przypadku, gdy podczas zajęć zachodzi podejrzenie infekcji słuchacz może zostać poproszony o opuszczenie sali i budynku Szkoły, a w przypadku osób nieletnich opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka.